www.akiedu.org
Wed, 29 May 2013 11:30:00 GMT | By www.akiedu.org

รายงานการเปลี่ยนแปลงค่าเงินบาทไทย กับค่าเงินของประเทศในกลุ่มอาเซียนรายงานการเปลี่ยนแปลงค่าเงินบาทไทย
(ภาพประกอบจาก Reuters)

The currency report: comparing Thailand with countries in ASEAN and BRICs รายงานการเปลี่ยนแปลงค่าเงินบาทไทยกับ ค่าเงินของประเทศในกลุ่มอาเซียนและกลุ่ม BRICs ในช่วงสิบปี*

ค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นในปัจจุบัน  เป็นหนึ่งในประเด็นทางเศรษฐกิจที่สำคัญ ที่กำลังเป็นที่ถกเถียงและวิพากษ์วิจารณ์ในสังคม  นโยบายของรัฐกับปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นนโยบายที่แสดงถึงความไม่สอดคล้องกันของผู้ดำเนินนโยบายทางเศรษฐกิจ นั่นคือธนาคารแห่งประเทศไทยและกระทรวงการคลัง

การศึกษาเปรียบเทียบนี้จัดทำขึ้น เพื่อศึกษาปัญหาค่าเงินที่แข็งค่าขึ้นของไทย โดยเปรียบเทียบกับประเทศผู้ส่งออกที่แข่งขันกับประเทศไทยในสินค้าประเภทใกล้เคียงกัน เพื่อทำความเข้าใจว่าในความเป็นจริงแล้ว ประเทศไทยจะเป็นประเทศที่มีปัญหาค่าเงินแข็งค่ามากเพียงประเทศเดียวเท่านั้น หรือประเทศคู่แข่งทางการค้าอื่นๆก็ประสบกับปัญหาเดียวกัน  เพื่อให้การเปรียบเทียบเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสม จึงได้จัดทำข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนของประเทศไทย  ควบคู่ไปกับการรับรู้ถึงอัตราแลกเปลี่ยนของประเทศในกลุ่มอาเซียน รวมถึงประเทศในกลุ่ม BRICs โดยในกลุ่มอาเซียนนั้นได้เปรียบเทียบกับ 7 ประเทศ โดยยกเว้นประเทศพม่า กัมพูชา และลาว เนื่องจากการเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนในประเทศเหล่านี้ไม่ได้แสดงนัยยะสำคัญทางเศรษฐกิจมากนัก ในส่วนการเปรียบเทียบกับประเทศในกลุ่ม BRICs นั้น   เพื่อต้องการที่จะทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนในประเทศที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เร็ว  และเป็นคู่แข่งทางการค้าที่สำคัญของประเทศไทย ซึ่งประเทศเหล่านี้เป็นประเทศกำลังพัฒนาที่พึ่งพาการส่งออกเป็นสัดส่วนสำคัญของเศรษฐกิจ

การเปรียบเทียบอัตราแลกเปลี่ยนของไทยกับประเทศต่างๆ ทั้งหมดนี้  เพื่อแสดงให้เห็นว่าปัญหาค่าเงินในประเทศที่แข็งค่าขื้นนั้น เหมือนหรือแตกต่างกับประเทศต่างๆเหล่านี้อย่างไร  รวมทั้งทำให้ทราบถึงสภาวการณ์ของอัตราแลกเปลี่ยนในประเทศเหล่านี้ในแต่ละช่วงเวลา รวมไปถึงสามารถวิเคราะห์แนวโน้มของอัตราแลกเปลี่ยนของประเทศเหล่านี้ในอนาคต

สามารถดูรายงานเพิ่มเติมจาก http://www.akiedu.org/Asean_issue3_th.php#

ซึ่งจากรายงานสามารถสรุปได้ดังนี้ เมื่อพิจารณาอัตราการเปลี่ยนแปลงของค่าเงินบาท  เปรียบเทียบกับประเทศต่างๆ ทั้งในกลุ่มประเทศอาเซียนด้วยกัน และประเทศในกลุ่ม BRICs จะพบว่าในช่วงระยะเวลา 3 เดือนและ 6 เดือนที่ผ่านมา  ค่าเงินบาทของไทยมีการแข็งค่าในอัตราที่สูงกว่าประเทศที่นำมาเปรียบเทียบด้วยทั้งหมด   แต่เมื่อมองย้อนกลับไปในระยะเวลาที่ยาวขึ้น  กลับพบว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงในค่าเงินบาทของไทยนั้น   มีความใกล้เคียงกับประเทศผู้ส่งออกสำคัญอื่นๆ  นั่นแสดงให้เห็นว่า  หากผู้ประกอบการไทยมีการเตรียมความพร้อมที่ดี การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนของประเทศไทยในระยะยาวที่อยู่ในระดับสูงไม่แตกต่างกับประเทศผู้ส่งออกรายอื่นๆ ย่อมไม่ส่งผลกระทบรุนแรงมากนักต่อผู้ประกอบการของไทยที่มีการเตรียมความพร้อมในระยะยาว

ผู้ประกอบการไทยจึงควรมีการเตรียมความพร้อมและสั่งสมความพร้อมในระยะยาว ผ่านการปรับตัว  บนพื้นฐานของการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต  การลดต้นทุน  รวมถึงการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ให้กับสินค้าส่งออก ทั้งหมดนี้เพื่อเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันในระยะยาวของผู้ประกอบการ มากกว่าที่จะคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงของค่าเงินในระยะสั้น

นอกจากการปรับตัวภายในธุรกิจของผู้ประกอบการแล้ว   การลดความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนก็เป็นหนึ่งในวิธีที่ช่วยลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น  วิธีการลดความเสี่ยงทั้งการเลือกใช้วิธีการซื้อขายสินค้าโดยใช้สกุลเงินท้องถิ่น (Local invoicing)  รวมไปถึงการป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน (hedging)  ล้วนแล้วแต่เป็นหนึ่งในวิธีที่ช่วยลดผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน   แต่ถึงกระนั้น   แนวทางที่ดีที่สุดสำหรับผู้ประกอบการในอนาคต  คือการพัฒนาและสร้างความสามารถในการแข่งขันระยะยาวในธุรกิจให้เกิดขึ้น    ซึ่งเป็นแนวทางที่ทำให้ผู้ประกอบการเติบโตได้อย่างมั่นคงและทำให้เชื่อมั่นได้ว่า  ในอนาคตผู้ประกอบการจะสามารถแข่งขันกับคู่แข่งในตลาดโลกได้แม้ว่าจะมีปัญหาความไม่แน่นอนของอัตราแลกเปลี่ยนเกิดขึ้นมาก็ตาม

*อ้างอิงโดยเปรียบเทียบกับอัตราแลกเปลี่ยนต่อเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ

ดร.สุทธิกร กิ่งแก้ว
อภิสิทธิ์ ธรรมแก้ว

ข้อมูลโดย : www.akiedu.org

0ความคิดเห็น
bangkokbankbangkokbank

การออม

รายงานการเปลี่ยนแปลงค่าเงินบาทไทย กับค่าเงินของประเทศในกลุ่มอาเซียนThe currency report: comparing Thailand with countries in ASEAN and BRICs รายงานการเปลี่ยนแปลงค่าเงินบาทไทยกับ ค่าเงินของประเทศในกลุ่มอาเซียนและกลุ่ม BRICs ในช่วงสิบปี*www.akiedu.orgwww.akiedu.org2013-05-29T11:30:00 (ภาพประกอบจาก Reuters)The currency report: comparing Thailand with countries in ASEAN and BRICs รายงานการเปลี่ยนแปลงค่าเงินบาทไทยกับ ค่าเงินของประเทศในกลุ่มอาเซียนและกลุ่ม BRICs ในช่วงสิบปี*ค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นในปัจจุบัน  เป็นหนึ่งในประเด็นทางเศรษฐกิจที่สำคัญ ที่กำลังเป็นที่ถกเถียงและวิพากษ์วิจารณ์ในสังคม  นโยบายของรัฐกับปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นนโยบายที่แสดงถึงความไม่สอดคล้องกันของผู้ดำเนินนโยบายทางเศรษฐกิจ นั่นคือธนาคารแห่งประเทศไทยและกระทรวงการคลังการศึกษาเปรียบเทียบนี้จัดทำขึ้น เพื่อศึกษาปัญหาค่าเงินที่แข็งค่าขึ้นของไทย โดยเปรียบเทียบกับประเทศผู้ส่งออกที่แข่งขันกับประเทศไทยในสินค้าประเภทใกล้เคียงกัน เพื่อทำความเข้าใจว่าในความเป็นจริงแล้ว ประเทศไทยจะเป็นประเทศที่มีปัญหาค่าเงินแข็งค่ามากเพียงประเทศเดียวเท่านั้น หรือประเทศคู่แข่งทางการค้าอื่นๆก็ประสบกับปัญหาเดียวกัน  เพื่อให้การเปรียบเทียบเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสม จึงได้จัดทำข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนของประเทศไทย  ควบคู่ไปกับการรับรู้ถึงอัตราแลกเปลี่ยนของประเทศในกลุ่มอาเซียน รวมถึงประเทศในกลุ่ม BRICs โดยในกลุ่มอาเซียนนั้นได้เปรียบเทียบกับ 7 ประเทศ โดยยกเว้นประเทศพม่า กัมพูชา และลาว เนื่องจากการเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนในประเทศเหล่านี้ไม่ได้แสดงนัยยะสำคัญทางเศรษฐกิจมากนัก ในส่วนการเปรียบเทียบกับประเทศในกลุ่ม BRICs นั้น   เพื่อต้องการที่จะทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนในประเทศที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เร็ว  และเป็นคู่แข่งทางการค้าที่สำคัญของประเทศไทย ซึ่งประเทศเหล่านี้เป็นประเทศกำลังพัฒนาที่พึ่งพาการส่งออกเป็นสัดส่วนสำคัญของเศรษฐกิจการเปรียบเทียบอัตราแลกเปลี่ยนของไทยกับประเทศต่างๆ ทั้งหมดนี้  เพื่อแสดงให้เห็นว่าปัญหาค่าเงินในประเทศที่แข็งค่าขื้นนั้น เหมือนหรือแตกต่างกับประเทศต่างๆเหล่านี้อย่างไร  รวมทั้งทำให้ทราบถึงสภาวการณ์ของอัตราแลกเปลี่ยนในประเทศเหล่านี้ในแต่ละช่วงเวลา รวมไปถึงสามารถวิเคราะห์แนวโน้มของอัตราแลกเปลี่ยนของประเทศเหล่านี้ในอนาคตสามารถดูรายงานเพิ่มเติมจาก http://www.akiedu.org/Asean_issue3_th.php#ซึ่งจากรายงานสามารถสรุปได้ดังนี้ เมื่อพิจารณาอัตราการเปลี่ยนแปลงของค่าเงินบาท  เปรียบเทียบกับประเทศต่างๆ ทั้งในกลุ่มประเทศอาเซียนด้วยกัน และประเทศในกลุ่ม BRICs จะพบว่าในช่วงระยะเวลา 3 เดือนและ 6 เดือนที่ผ่านมา  ค่าเงินบาทของไทยมีการแข็งค่าในอัตราที่สูงกว่าประเทศที่นำมาเปรียบเทียบด้วยทั้งหมด   แต่เมื่อมองย้อนกลับไปในระยะเวลาที่ยาวขึ้น  กลับพบว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงในค่าเงินบาทของไทยนั้น   มีความใกล้เคียงกับประเทศผู้ส่งออกสำคัญอื่นๆ  นั่นแสดงให้เห็นว่า  หากผู้ประกอบการไทยมีการเตรียมความพร้อมที่ดี การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนของประเทศไทยในระยะยาวที่อยู่ในระดับสูงไม่แตกต่างกับประเทศผู้ส่งออกรายอื่นๆ ย่อมไม่ส่งผลกระทบรุนแรงมากนักต่อผู้ประกอบการของไทยที่มีการเตรียมความพร้อมในระยะยาวผู้ประกอบการไทยจึงควรมีการเตรียมความพร้อมและสั่งสมความพร้อมในระยะยาว ผ่านการปรับตัว  บนพื้นฐานของการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต  การลดต้นทุน  รวมถึงการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ให้กับสินค้าส่งออก ทั้งหมดนี้เพื่อเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันในระยะยาวของผู้ประกอบการ มากกว่าที่จะคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงของค่าเงินในระยะสั้นนอกจากการปรับตัวภายในธุรกิจของผู้ประกอบการแล้ว   การลดความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนก็เป็นหนึ่งในวิธีที่ช่วยลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น  วิธีการลดความเสี่ยงทั้งการเลือกใช้วิธีการซื้อขายสินค้าโดยใช้สกุลเงินท้องถิ่น (Local invoicing)  รวมไปถึงการป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน (hedging)  ล้วนแล้วแต่เป็นหนึ่งในวิธีที่ช่วยลดผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน   แต่ถึงกระนั้น   แนวทางที่ดีที่สุดสำหรับผู้ประกอบการในอนาคต  คือการพัฒนาและสร้างความสามารถในการแข่งขันระยะยาวในธุรกิจให้เกิดขึ้น    ซึ่งเป็นแนวทางที่ทำให้ผู้ประกอบการเติบโตได้อย่างมั่นคงและทำให้เชื่อมั่นได้ว่า  ในอนาคตผู้ประกอบการจะสามารถแข่งขันกับคู่แข่งในตลาดโลกได้แม้ว่าจะมีปัญหาความไม่แน่นอนของอัตราแลกเปลี่ยนเกิดขึ้นมาก็ตาม*อ้างอิงโดยเปรียบเทียบกับอัตราแลกเปลี่ยนต่อเงินดอลล่าร์สหรัฐฯดร.สุทธิกร กิ่งแก้ว อภิสิทธิ์ ธรรมแก้ว ข้อมูลโดย : www.akiedu.orgรายงานการเปลี่ยนแปลงค่าเงินบาทไทยรายงานการเปลี่ยนแปลงค่าเงินบาทไทยรายงานการเปลี่ยนแปลงค่าเงินบาทไทยรายงานการเปลี่ยนแปลงค่าเงินบาทไทยรายงานการเปลี่ยนแปลงค่าเงินบาทไทยรายงานการเปลี่ยนแปลงค่าเงินบาทไทยรายงานการเปลี่ยนแปลงค่าเงินบาทไทยรายงานการเปลี่ยนแปลงค่าเงินบาทไทยรายงานการเปลี่ยนแปลงค่าเงินบาทไทยรายงานการเปลี่ยนแปลงค่าเงินบาทไทยรายงานการเปลี่ยนแปลงค่าเงินบาทไทยรายงานการเปลี่ยนแปลงค่าเงินบาทไทยรายงานการเปลี่ยนแปลงค่าเงินบาทไทยรายงานการเปลี่ยนแปลงค่าเงินบาทไทยรายงานการเปลี่ยนแปลงค่าเงินบาทไทยรายงานการเปลี่ยนแปลงค่าเงินบาทไทยรายงานการเปลี่ยนแปลงค่าเงินบาทไทยรายงานการเปลี่ยนแปลงค่าเงินบาทไทยรายงานการเปลี่ยนแปลงค่าเงินบาทไทยรายงานการเปลี่ยนแปลงค่าเงินบาทไทยรายงานการเปลี่ยนแปลงค่าเงินบาทไทยรายงานการเปลี่ยนแปลงค่าเงินบาทไทยรายงานการเปลี่ยนแปลงค่าเงินบาทไทยรายงานการเปลี่ยนแปลงค่าเงินบาทไทยรายงานการเปลี่ยนแปลงค่าเงินบาทไทยรายงานการเปลี่ยนแปลงค่าเงินบาทไทยรายงานการเปลี่ยนแปลงค่าเงินบาทไทยรายงานการเปลี่ยนแปลงค่าเงินบาทไทยรายงานการเปลี่ยนแปลงค่าเงินบาทไทยรายงานการเปลี่ยนแปลงค่าเงินบาทไทยรายงานการเปลี่ยนแปลงค่าเงินบาทไทยรายงานการเปลี่ยนแปลงค่าเงินบาทไทยรายงานการเปลี่ยนแปลงค่าเงินบาทไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

  • ระบบพลังงานไฟฟ้าความมั่นคง ในภูมิภาคอาเซียน

    ในยุคปัจจุบันนี้เราคงจะพูดได้ว่าพลังงานเป็นเรื่องที่ใกล้ตัว เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของทุกคน

  • Thai Brands in ASEAN

    แบรนด์เป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ บริษัทจำนวนมากพยายามสร้างแบรนด์ของตนให้เป็นที่รู้จักและรับรู้ในกลุ่มลูกค้าของตนเอง

  • ASEAN Innovation

    จากการจัดอันดับ Global Innovation Index ที่จัดทำโดย มหาวิทยาลัย Cornell มหาวิทยาลัย INSEAD และองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก หรือ WIPO