bangkokbizweek
Updated: Wed, 06 Nov 2013 03:39:33 GMT | By Money » Saving-Tips

ข้อความใหม่ในใบกำกับภาษี (4)

ใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปต้องมีรายการโดยครบถ้วนสมบูรณ์ ตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร โดยเฉพาะที่ต้องอ...


Berita Satu

ใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปต้องมีรายการโดยครบถ้วนสมบูรณ์ ตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร

โดยเฉพาะที่ต้องออกตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 นอกจากรายการ 1. คำว่า “ใบกำกับภาษี” และรายการ “ชื่อ” “ที่อยู่” และ “เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร” มีดังต่อไปนี้

3. ชื่อ ที่อยู่ของผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ ซึ่งตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 มีการกำหนดให้เพิ่มข้อความใหม่ ดังนี้

(1) กรณีไม่ว่าผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการจะเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนหรือไม่ก็ตาม และเฉพาะกรณีที่ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการเป็นผู้ที่ต้องมีและใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรในการปฏิบัติการตามประมวลรัษฎากรตามมาตรา 3 เอกาทศ แห่งประมวลรัษฎากร ให้ระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ เดียวกันก็ได้

(2) เฉพาะกรณีผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการเป็น “ผู้ประกอบการจดทะเบียน” ให้ระบุข้อความรายการเกี่ยวกับสถานประกอบการตามที่ปรากฏในใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) ของผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการนั้นไว้ในใบกำกับภาษีดังกล่าวว่าเป็น “สำนักใหญ่” และ “สาขาที่ ..”

ทั้งนี้ โดยข้อความที่กำหนดให้เพิ่มเติมขึ้นใหม่ทั้งสองรายการดังกล่าว จะจัดทำให้มีขึ้นโดยการตีพิมพ์ จัดทำขึ้นด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ประทับด้วยตรายาง เขียนด้วยหมึก พิมพ์ดีด หรือทำให้ปรากฏขึ้นด้วยวิธีการอื่นใดในลักษณะทำนองก็ได้

4. เลขที่ใบกำกับภาษีเป็นรายการที่ต้องจัดให้มีในใบกำกับภาษีทุกฉบับ ส่วนเล่มที่ของใบกำกับภาษีนั้น จะจัดให้มีหรือไม่ก็ได้

5. ชื่อ ชนิด ประเภท ปริมาณ และมูลค่าของสินค้า

6. จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มที่คำนวณจากมูลค่าของสินค้าหรือของบริการ โดยให้แยกออกจากมูลค่าของสินค้าและหรือของบริการให้ชัดแจ้ง

7. วัน เดือน ปี ที่ออกใบกำกับภาษี โดยทั่วไปได้แก่ วันที่ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มจากการขายสินค้าหรือการให้บริการเกิดขึ้น

8. ข้อความอื่นที่อธิบดีกำหนด ซึ่งเป็นข้อความที่กำหนดให้มีอยู่ก่อนแล้ว ประกอบด้วย

(1) คำว่า “เอกสารออกเป็นชุด” ในกรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนประสงค์จะจัดทำใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป รวมกับเอกสารทางการค้าอื่น เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบส่งของ ใบแจ้งหนี้ ซึ่งมีจำนวนหลายฉบับอยู่ในชุดเดียวกัน และใบกำกับภาษีมิใช่เอกสารฉบับแรกของเอกสารดังกล่าว

ทั้งนี้ รายการคำว่า “เอกสารออกเป็นชุด” นี้ต้องจัดทำขึ้นโดยการตีพิมพ์มาจากโรงพิมพ์ หรือจัดทำขึ้นด้วยระบบคอมพิวเตอร์ กรณีที่ใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปนั้นจัดทำด้วยระบบคอมพิวเตอร์ทั้งฉบับ มิฉะนั้น ผู้ประกอบการจดทะเบียนที่เป็นผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการจะนำไปใช้เป็นภาษีซื้อไม่ได้ ต้องให้ยกเลิกแล้วออกใหม่แทนฉบับเดิมเท่านั้น

(2) ข้อความว่า “สาขาที่ออกใบกำกับภาษีคือ…” ในกรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนมีสถานประกอบการหลายแห่ง และสถานประกอบการที่มิใช่สำนักงานใหญ่ได้นำใบกำกับภาษีของสถานประกอบการที่เป็นสำนักงานใหญ่ไปส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการทุกครั้งที่มีการขายสินค้าหรือการให้บริการ โดยข้อความดังกล่าวจะตีพิมพ์ จัดทำขึ้นด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ประทับด้วยตรายาง เขียนด้วยหมึก พิมพ์ดีด หรือทำให้ปรากฏขึ้นด้วยวิธีการอื่นใดในลักษณะทำนองเดียวกันก็ได้

(3) ข้อความว่า “เลขทะเบียนรถยนต์” ในกรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนซึ่งประกอบกิจการสถานบริการน้ำมันได้ขายน้ำมันเชื้อเพลิงหรือได้ขายสินค้าหรือให้บริการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับรถยนต์ ที่ต้องจดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ โดยข้อความดังกล่าวจะตีพิมพ์ จัดทำขึ้นด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ประทับตรายาง เขียนด้วยหมึก พิมพ์ดีด หรือทำให้ปรากฏขึ้นด้วยวิธีการอื่นใดในลักษณะทำนองเดียวกันก็ได้


ที่มา : www.bangkokbiznews.com


0ความคิดเห็น
bangkokbankbangkokbank

การออม

ข้อความใหม่ในใบกำกับภาษี (4)ใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปต้องมีรายการโดยครบถ้วนสมบูรณ์ ตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร โดยเฉพาะที่ต้องอ...Money » Saving-Tipsbangkokbizweek2013-11-06T03:39:332013-11-06T03:39:33ใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปต้องมีรายการโดยครบถ้วนสมบูรณ์ ตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากรโดยเฉพาะที่ต้องออกตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 นอกจากรายการ 1. คำว่า “ใบกำกับภาษี” และรายการ “ชื่อ” “ที่อยู่” และ “เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร” มีดังต่อไปนี้3. ชื่อ ที่อยู่ของผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ ซึ่งตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 มีการกำหนดให้เพิ่มข้อความใหม่ ดังนี้(1) กรณีไม่ว่าผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการจะเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนหรือไม่ก็ตาม และเฉพาะกรณีที่ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการเป็นผู้ที่ต้องมีและใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรในการปฏิบัติการตามประมวลรัษฎากรตามมาตรา 3 เอกาทศ แห่งประมวลรัษฎากร ให้ระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ เดียวกันก็ได้(2) เฉพาะกรณีผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการเป็น “ผู้ประกอบการจดทะเบียน” ให้ระบุข้อความรายการเกี่ยวกับสถานประกอบการตามที่ปรากฏในใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) ของผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการนั้นไว้ในใบกำกับภาษีดังกล่าวว่าเป็น “สำนักใหญ่” และ “สาขาที่ ..”ทั้งนี้ โดยข้อความที่กำหนดให้เพิ่มเติมขึ้นใหม่ทั้งสองรายการดังกล่าว จะจัดทำให้มีขึ้นโดยการตีพิมพ์ จัดทำขึ้นด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ประทับด้วยตรายาง เขียนด้วยหมึก พิมพ์ดีด หรือทำให้ปรากฏขึ้นด้วยวิธีการอื่นใดในลักษณะทำนองก็ได้4. เลขที่ใบกำกับภาษีเป็นรายการที่ต้องจัดให้มีในใบกำกับภาษีทุกฉบับ ส่วนเล่มที่ของใบกำกับภาษีนั้น จะจัดให้มีหรือไม่ก็ได้5. ชื่อ ชนิด ประเภท ปริมาณ และมูลค่าของสินค้า6. จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มที่คำนวณจากมูลค่าของสินค้าหรือของบริการ โดยให้แยกออกจากมูลค่าของสินค้าและหรือของบริการให้ชัดแจ้ง7. วัน เดือน ปี ที่ออกใบกำกับภาษี โดยทั่วไปได้แก่ วันที่ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มจากการขายสินค้าหรือการให้บริการเกิดขึ้น8. ข้อความอื่นที่อธิบดีกำหนด ซึ่งเป็นข้อความที่กำหนดให้มีอยู่ก่อนแล้ว ประกอบด้วย(1) คำว่า “เอกสารออกเป็นชุด” ในกรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนประสงค์จะจัดทำใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป รวมกับเอกสารทางการค้าอื่น เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบส่งของ ใบแจ้งหนี้ ซึ่งมีจำนวนหลายฉบับอยู่ในชุดเดียวกัน และใบกำกับภาษีมิใช่เอกสารฉบับแรกของเอกสารดังกล่าวทั้งนี้ รายการคำว่า “เอกสารออกเป็นชุด” นี้ต้องจัดทำขึ้นโดยการตีพิมพ์มาจากโรงพิมพ์ หรือจัดทำขึ้นด้วยระบบคอมพิวเตอร์ กรณีที่ใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปนั้นจัดทำด้วยระบบคอมพิวเตอร์ทั้งฉบับ มิฉะนั้น ผู้ประกอบการจดทะเบียนที่เป็นผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการจะนำไปใช้เป็นภาษีซื้อไม่ได้ ต้องให้ยกเลิกแล้วออกใหม่แทนฉบับเดิมเท่านั้น(2) ข้อความว่า “สาขาที่ออกใบกำกับภาษีคือ…” ในกรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนมีสถานประกอบการหลายแห่ง และสถานประกอบการที่มิใช่สำนักงานใหญ่ได้นำใบกำกับภาษีของสถานประกอบการที่เป็นสำนักงานใหญ่ไปส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการทุกครั้งที่มีการขายสินค้าหรือการให้บริการ โดยข้อความดังกล่าวจะตีพิมพ์ จัดทำขึ้นด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ประทับด้วยตรายาง เขียนด้วยหมึก พิมพ์ดีด หรือทำให้ปรากฏขึ้นด้วยวิธีการอื่นใดในลักษณะทำนองเดียวกันก็ได้(3) ข้อความว่า “เลขทะเบียนรถยนต์” ในกรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนซึ่งประกอบกิจการสถานบริการน้ำมันได้ขายน้ำมันเชื้อเพลิงหรือได้ขายสินค้าหรือให้บริการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับรถยนต์ ที่ต้องจดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ โดยข้อความดังกล่าวจะตีพิมพ์ จัดทำขึ้นด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ประทับตรายาง เขียนด้วยหมึก พิมพ์ดีด หรือทำให้ปรากฏขึ้นด้วยวิธีการอื่นใดในลักษณะทำนองเดียวกันก็ได้ที่มา : www.bangkokbiznews.comBerita SatuBerita SatuBerita SatuBerita SatuBerita SatuBerita SatuBerita SatuBerita SatuBerita SatuBerita SatuBerita SatuBerita SatuBerita SatuBerita SatuBerita SatuBerita SatuBerita SatuBerita SatuBerita SatuBerita SatuBerita SatuBerita SatuBerita SatuBerita SatuBerita SatuBerita SatuBerita SatuBerita SatuBerita Satu

ข่าวที่เกี่ยวข้อง